Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Основни дейности

Основните задачи на отдела са определени от:

1. Закон за безопасно използване на ядрената енергия, чл. 16, т. 13 и чл. 64 – 71:

  • осигуряване обучение на персонала, както и усъвършенстване и контрол на квалификацията му;
  • специализирано обучение за придобиване на правоспособност за работа с източници на йонизиращо лъчение.

2. Правилник за устройството и дейността на НЦРРЗ, съгласно който се провежда специализирано обучение по радиационна защита за получаване на правоспособност за работа с източници на йонизиращо лъчение.

3. Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия (обн. ДВ, бр. 74 от 24.08.2004 г.; изм. и доп. ДВ, бр. 76 от 15.01.2016 г.) НЦРРЗ притежава лиценз серия СО, рег. № 5253/2017  за провеждане на специализирано обучение за придобиване на правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения.